موضوعات = بیماری ها
تعیین مقاومت ژنتیکی ارقام و لاین‌های گلرنگ (Carthamus tinctorius) به بوته‌میری فوزاریومی در شرایط گلخانه

دوره 38، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 35-47

10.22067/jpp.2024.86136.1172

حمید صادقی گرمارودی؛ حمید جباری؛ محمدرضا نظری؛ محمدباقر ولی پور


بررسی غلظت‌های زیر بازدارندگی برخی اسانس‌های گیاهی بر فاکتورهای پرآزاری بیمارگر Pseudomonas syringae pv. syringae

دوره 37، شماره 4، دی 1402، صفحه 381-398

10.22067/jpp.2023.81813.1141

سحر قربانپور یدکی؛ ساره بقائی راوری؛ محمد مقدم؛ پژمان خدایگان


ردیابی مولکولی سه ویروس آلوده کننده گیاه پنیرک در استان گلستان

دوره 37، شماره 4، دی 1402، صفحه 399-410

10.22067/jpp.2023.83549.1157

محدثه صادقی نیچکوهی؛ زهره مرادی؛ محسن مهرور؛ ولی اله بابایی زاد


بررسی قارچ‌های عامل و همراه بیماری لکه‌برگی گیاه گل نرگس در استان خراسان جنوبی

دوره 37، شماره 3، مهر 1402، صفحه 229-236

10.22067/jpp.2023.76784.1094

سعیده متولی حبیبی؛ مهدی جهانی؛ هادی محمودی؛ محمدرضا میرزایی


شناسایی اندوفیت‌های قارچی در کشت هوازی برنج استان گلستان

دوره 37، شماره 2، تیر 1402، صفحه 105-117

10.22067/jpp.2023.78347.1100

زینب زارع؛ سیداسماعیل رضوی؛ کامران رهنما؛ عبدالحسین طاهری؛ جاوید قرخلو


ارزیابی نماتدهای انگل گیاهی در سامانه باغداری ارگانیک و رایج

دوره 37، شماره 2، تیر 1402، صفحه 119-136

10.22067/jpp.2023.79563.1114

زهرا اکبری؛ فاطمه آقامیر؛ فراهم احمدزاده؛ حسین محمودی


بررسی کارایی قارچ‌کش پروفایلر در کنترل بیماری سفیدک کرکی انگور با عامل Plasmopara viticola

دوره 37، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-10

10.22067/jpp.2023.76753.1093

حسین خباز جلفایی؛ حجت اله ربانی نسب؛ امیر ارجمندیان


ارزیابی مقاومت و پاسخ بیوشیمیایی ارقام مختلف جو در برهمکنش با نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita)

دوره 36، شماره 4، دی 1401، صفحه 399-411

10.22067/jpp.2022.76935.1097

میدیا احمدی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی؛ محسن مهرور


تأثیر سیلیکات سدیم در القاء مقاومت سیستمیک در خیار مبتلا به پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه

دوره 36، شماره 2، تیر 1401، صفحه 169-182

10.22067/jpp.2022.73517.1059

سمیرا رئیسی دهکردی؛ ناصر رادمان؛ عبدالحسین طاهری؛ سید کاظم صباغ


وقوع ویروس‌های مهم گندم در استان خوزستان

دوره 36، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-8

10.22067/jpp.2021.73451.1056

محسن حسنی؛ مائده لطفی پور؛ محمد قاسمی نژاد؛ محمدحسین طبیب؛ مهدی بایمانی


مطالعه مورفولوژیکی و مولکولی عامل بیماری لکه برگی و خال سیاه گندم Dilophospora alopecuri در استان گلستان

دوره 36، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 21-32

10.22067/jpp.2021.70596.1024

حسن ملکی زیارتی؛ ولی اله بابایی زاد؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ رامین حیدری؛ محمدعلی آقاجانی


پراکنش و تحلیل تبارزایی ویروس برگ بادبزنی مو در باغات انگور استان خراسان رضوی بر‌اساس پروتئین پوششی

دوره 35، شماره 4، دی 1400، صفحه 421-431

10.22067/jpp.2021.68789.1010

سارا قارونی کاردانی؛ محمود رضا کریمی شهری؛ فاطمه آزاد دیسفانی