کلیدواژه‌ها = انگور
شناسایی فون نماتدهای تاکستان‌های جنوب آذربایجان غربی و تعیین گونه‌های انگل غالب

دوره 31، شماره 2، تیر 1396، صفحه 199-212

10.22067/jpp.v0i0.46478

ابراهیم مهاجری؛ ناصر پنجه که؛ مرتضی قربانی؛ نبی خضری نژاد


بررسی اثر چند قارچ کش مهم بر روی رشد میسلیوم و جوانه زنی اسپور قارچ‌های مولد اسکای مو در شرایط آزمایشگاهی

دوره 28، شماره 2، تیر 1393، صفحه 254-262

10.22067/jpp.v28i2.40009

عالیه رضائی؛ محمود رضا کریمی شهری؛ مجید هاشمی؛ نگار قزل سفلو؛ ویدا دهواری


بروز مقاومت در سفیدک سطحی مو (Erysiphe necator) به پنکونازول و هگزاکونازول در استان خراسان رضوی

دوره 26، شماره 1، فروردین 1391

10.22067/jpp.v26i1.12688

محمد حاجیان شهری؛ مجید عباس پور؛ علی گزنچیان؛ علی مختاریان