کلیدواژه‌ها = نماتد
ارزیابی نماتدهای انگل گیاهی در سامانه باغداری ارگانیک و رایج

دوره 37، شماره 2، تیر 1402، صفحه 119-136

10.22067/jpp.2023.79563.1114

زهرا اکبری؛ فاطمه آقامیر؛ فراهم احمدزاده؛ حسین محمودی


ارزیابی تحمل برخی پایه‌های مرکبات به نماتد مرکبات در گلخانه (Tylenchulus semipenetrans)

دوره 31، شماره 4، دی 1396، صفحه 700-705

10.22067/jpp.v31i4.63458

یعقوب محمد علیان؛ سیده نجمه بنی هاشمیان؛ مرتضی گل محمدی؛ سید مهدی بنی‌هاشمیان؛ سمانه بشیری


شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع پنبه در استان خراسان جنوبی

دوره 30، شماره 3، مهر 1395، صفحه 460-467

10.22067/jpp.v30i3.43793

اکبر بخشانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ ساره بقائی راوری


بررسی جدایه های باسیلوس افزایش دهنده رشد گیاه در کلونیزاسیون ریشه گوجه فرنگی و کاهش جمعیت Meloidogyne javanica

دوره 28، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 79-86

10.22067/jpp.v28i1.36035

وحید جهانبخش؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ ساره بقائی راوری؛ حمید روحانی


شناسایی نماتدهای دو زیر راستهTylenchina و Aphelenchina از مزارع گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 169-176

10.22067/jpp.v27i2.24478

قاسم فدوی خلاجلو؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی