کلیدواژه‌ها = کشاورزی پایدار
تأثیر نیتروژن بر شاخص های رقابت و تحمل پنچ رقم گندم به رقابت علف های هرز

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 88-94

10.22067/jpp.v29i1.31329

حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ خاطره همتی؛ مرتضی برمکی