کلیدواژه‌ها = پارازیتوئید
تعداد مقالات: 5
5. (مقاله کوتاه پژوهشی) اولین گزارش سه گونه از خانواده (Hym: Chalcidoidea) Pteromalidae از ایران

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 492-493

10.22067/jpp.v26i4.18444

ویدا علی پناه؛ جواد ناظمی رفیع؛ حسین لطفعلی زاده