نویسنده = �������� ������������ ������������
تعیین دما‌های کاردینال جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز بنگ دانه، تاج الملوک و شاهدانه

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 16-22

10.22067/jpp.v29i1.22196

شهربانو طاهرآبادی؛ مرتضی گلدانی؛ شایسته طاهر آبادی؛ سید فاضل فاضلی کاخکی