نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������������
ارزیابی تأثیر حشره‌کش فیپرونیل در کنترل کرم ساقه‌خوار نواری برنج ) (Chilo suppressalis Walker در شالیزار

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 333-341

10.22067/jpp.v27i3.26760

فرزاد مجیدی شیل سر؛ مهرداد عمواقلی طبری؛ محمدعلی امینی خلف بادام