نویسنده = سجاد میجانی
بررسی خواب و تأثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف هرز دِرنه (Echinochloa colona (L.) Link.)

دوره 27، شماره 3، مهر 1392، صفحه 342-350

10.22067/jpp.v27i3.26762

الهام الهی فرد؛ سجاد میجانی؛ سیروس خیراندیش؛ ابراهیم کازرونی منفرد؛ سمیه تکاسی


شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدی

دوره 26، شماره 4، دی 1391، صفحه 457-466

10.22067/jpp.v26i4.18434

علیرضا دهقان؛ محمد بنایان اول؛ محمد خواجه حسینی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ سجاد میجانی