نویسنده = گودرز احمدوند
دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در ذرت (Zea mays)

دوره 24، شماره 4، اسفند 1389

10.22067/jpp.v24i4.8140

علی جمالی؛ گودرز احمدوند؛ علی سپهری؛ آژنگ جاهدی