نویسنده = ���������� ��������������
مطالعه وضعیت باروری جنسی گونه‌های Venturia inaequalis و Venturia pyrina در شرایط آزمایشگاهی

دوره 32، شماره 3، آذر 1397، صفحه 307-314

10.22067/jpp.v32i3.62310

لیلا ابراهیمی؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمدرضا نقوی


تنوع بیماریزایی در قارچ Didymella rabiei، عامل بیماری برق زدگی

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388

10.22067/jpp.v23i2.2550

خشنود نوراللهی؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمدرضا نقوی؛ سید محمود اخوت