نویسنده = مائده شهیری طبرستانی
استخراج و شناسایی متابولیت‌های ثانویهTrichoderma atroviridae (6022) و بررسی اثرات ضدقارچی آنها

دوره 31، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 131-141

10.22067/jpp.v31i1.55861

مائده شهیری طبرستانی؛ کامران رهنما؛ محسن جهانشاهی؛ سعید نصرالله نژاد؛ محمدحسین فاطمی