نویسنده = ���������� ������������ �������� ������
تأثیر تنش شوری حاصل از آب آبیاری و خاک بر خصوصیات رشدی علف‌هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

دوره 32، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 257-267

10.22067/jpp.v32i2.61666

نصرت اله کریمی آرپناهی؛ سید وحید اسلامی؛ رحمت اله دهقان خلیلی؛ محمد جواد بابائی زارچ


بررسی تأثیر تنش خشکی بر رشد و پراکنش علف‌هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

دوره 31، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 29-39

10.22067/jpp.v31i1.45715

نصرت اله کریمی آرپناهی؛ سید وحید اسلامی؛ رحمت اله دهقان خلیلی