نویسنده = فروه السادات مصطفوی
تعداد مقالات: 3
1. آنالیز بیان تعدادی از ژن‌های دفاعی در ژنوتیپ حساس و متحمل ذرت در پاسخ به آلودگی ویروس موزاییک کوتولگی ذرت

دوره 32، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 449-461

10.22067/jpp.v32i4.66848

فروه السادات مصطفوی؛ سید کاظم صباغ؛ احد یامچی؛ سعید نصرالله نژاد؛ ناصر پنجه که


2. تأثیر میدان الکترومغناطیس روی تولید اسید سالیسیلیک و فنیل آلانین آمونیالیاز در توتون آلوده به ویروس ایکس سیب‌زمینی (Potato virus X; (PVX))

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 653-661

10.22067/jpp.v31i4.60067

امین رادمرد تیتکانلو؛ سعید نصرالله نژاد؛ رحیم احمدوند؛ عباس رضایی اصل؛ فروه السادات مصطفوی


3. تأثیر کیتوزان بر القاء مقاومت سیستمیک در خیار به بوته میری ناشی از Pythium aphanidermatum

دوره 30، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 219-229

10.22067/jpp.v30i2.43496

سید کاظم صباغ؛ ابراهیم صباغ؛ جواد ابخو؛ فروه السادات مصطفوی