نویسنده = �������� ������ ������������ ������ ��������
بررسی کارایی حشرهکش جدیدTetraniliprole (Vayego SC200) روی شبپره مینوز گوجهفرنگی Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae)

دوره 36، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 67-78

10.22067/jpp.2021.73599.1062

فاطمه شفقی؛ صدیقه اشتری؛ محمد تقی توحیدی؛ سید سعید مدرس نجف آبادی


شناسایی و معرفی بال ریشکداران (Thysanoptera) مزارع لوبیا در مناطقی از استان مرکزی

دوره 30، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 151-163

10.22067/jpp.v30i1.41291

مهری شعیبی؛ معصومه شایان مهر؛ سید سعید مدرس نجف آبادی