نویسنده = مرجان دیانت
بررسی سابقه کاربرد بر کارایی علف کش متریبوزین در کنترل سلمه تره(Chenopodium album) در خاک های مختلف

دوره 30، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 134-142

10.22067/jpp.v30i1.41096

اسماعیل مفیدی؛ محمد کاظم رمضانی؛ مرجان دیانت؛ منصور منتظری؛ جواد انگجی