نویسنده = ���������� ������ ����������
ردیابی همولوگ ژن توماتیناز در ژنوم قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis

دوره 33، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-8

10.22067/jpp.v33i1.39457

فاطمه زرندی؛ فرهاد شکوهی فر؛ بهرام شریف نبی؛ بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی؛ ضیاءالدین بنی هاشمی