نویسنده = زهرا رفیعی کرهرودی
خاصیت دور کنندگی و سمیت تنفسی 18 گونه اسانس گیاهی روی شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae)

دوره 24، شماره 2، تیر 1389

10.22067/jpp.v24i2.4133

زهرا رفیعی کرهرودی؛ سعید محرمی پور؛ حسین فرازمند؛ جواد کریم زاده اصفهانی


واکنش تعدادی از ارقام گندم به قارچ Bipolaris sorokiniana عامل پوسیدگی معمولی ریشه

دوره 22، شماره 2، فروردین 1387

10.22067/jpp.v22i22.1067

فاطمه سمیعی؛ محمد جوان نیکخواه؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ زهرا رفیعی کرهرودی