نویسنده = �������� ���������� ����������
شناسایی و بررسی فراوانی ویروسهای M و S سیب‌زمینی دربرخی استانهای ایران

دوره 29، شماره 3، آذر 1394، صفحه 412-418

10.22067/jpp.v29i3.35917

فاطمه طبسی نژاد؛ بهروز جعفرپور؛ حمید روحانی؛ محمد زکی عقل؛ محسن مهرور


ردیابی ویروس خاکزاد چغندر‌قند در مزارع استان خراسان رضوی

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388

10.22067/jpp.v23i2.2545

فاطمه طبسی نژاد؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ سارا قارونی کاردانی


شناسایی قارچ Polymyxa betae در ریشه های چغندرقند با استفاده از روش مولکولیRT-PCR در استان خراسان رضوی

دوره 23، شماره 1، مهر 1388

10.22067/jpp.v23i1.1876

سارا قارونی کاردانی؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ فاطمه طبسی نژاد


ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندرقند (BSBV) در استان خراسان شمالی

دوره 22، شماره 2، فروردین 1387

10.22067/jpp.v22i22.1051

بهروز جعفرپور؛ محمد علی سبک خیز خیاط؛ فاطمه طبسی نژاد