نویسنده = موسی نجفی نیا
گزارش یک جنس و دو گونه جدید از زیرراسته Aphelenchina برای فون نماتدهای ایران

دوره 25، شماره 1، خرداد 1390

10.22067/jpp.v25i1.9589

حمیدرضا رفیعی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ موسی نجفی نیا