نویسنده = سید عبدالرضا کاظمینی
تأثیر علف‌کش‌های سولفونیل اوره و بقایای گیاهی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 32، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 29-38

10.22067/jpp.v32i1.56428

سبحه غفارپور‍؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ حبیب الله حمزه زرقانی؛ زینب السادات هاشمی


اثر غلظت های علف‌کش هالوکسی‌فوپ-آر- متیل‌استر در مراحل مختلف رشد علف های هرز برگ باریک گلرنگ

دوره 28، شماره 3، آذر 1393، صفحه 408-415

10.22067/jpp.v28i3.26339

طیبه زارعی؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ حبیب الله حمزه زرقانی


اثر برهم‌کنش علف‌های‌هرز، تراکم کاشت و تقسیط نیتروژن بر عملکرد گندم دیم

دوره 26، شماره 2، شهریور 1391

10.22067/jpp.v26i2.13815

عباسعلی یزدانی؛ حسین غدیری؛ سید عبدالرضا کاظمینی