نویسنده = محمدسعید مصدق
زیست شناسی شپشک Maconellicoccus hirsutus روی ختمی‌چینی در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی استان خوزستان

دوره 31، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 232-241

10.22067/jpp.v0i0.52768

مریم سادات علی زاده؛ مهدی اسفندیاری؛ محمدسعید مصدق؛ منصور مشایخی


تأثیر چوب تیمار‌شده با قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae در کنترل موریانه Microcerotermes diversus

دوره 26، شماره 2، شهریور 1391

10.22067/jpp.v26i2.13822

امیر چراغی؛ بهزاد حبیب پور؛ محمدسعید مصدق؛ ویدا مهین پو