نویسنده = �������� �������� ����������
رفتار تخاصمی درون گونه ای موریانه زیرزمینی Microceroterms diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae)

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 308-315

10.22067/jpp.v27i3.26747

مرجان اختلاط؛ بهزاد حبیب پور؛ فرهان کچیلی


بررسی اثر دورکنندگی اسانس اکالیپتوس(Eucalyptus camaldulensis) روی موریانه Microcerotermes diversus

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 408-415

10.22067/jpp.v26i4.18427

الهه شفیعی علویجه؛ بهزاد حبیب پور؛ سعید محرمی پور؛ آرش راسخ


تأثیر چوب تیمار‌شده با قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae در کنترل موریانه Microcerotermes diversus

دوره 26، شماره 2، شهریور 1391

10.22067/jpp.v26i2.13822

امیر چراغی؛ بهزاد حبیب پور؛ محمدسعید مصدق؛ ویدا مهین پو