نویسنده = ������������ �������� ������������ ������ ������������