نویسنده = ������ �������� ������ ��������
کُنش پیوسته برخی از مهمترین پهن‌برگ‌کش‌های قابل کاربرد در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.) ایران

دوره 31، شماره 3، آذر 1396، صفحه 374-387

10.22067/jpp.v31i3.50875

علی اصغر چیت بند؛ رضا قربانی؛ محمد حسن راشد محصل؛ محبوبه نبی زاده


ارزیابی روش های کنترل علف های هرز بر عملکرد چغندرقند (Beta vulgaris L.) در سطوح مختلف نیتروژن

دوره 30، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 664-676

10.22067/jpp.v30i4.52258

علی اصغر چیت بند؛ سید بهنام کلالی؛ علیرضا قائمی؛ سعید جاهدی پور


بهینه سازی کارآیی گلایفوسیت با استفاده از سولفات آمونیم در کنترل علفهای هرز باغهای پسته

دوره 28، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 18-27

10.22067/jpp.v28i1.36010

مجید عباس پور؛ علی اصغر چیت بند؛ محمد رجب زاده؛ حسین توکلی


مبارزه غیرشیمیایی با علفهای هرز باغات پسته در منطقه فیض آباد

دوره 27، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 222-230

10.22067/jpp.v27i2.24550

مجید عباس پور؛ علی اصغر چیت بند؛ محمد رجب زاده؛ ابراهیم گنجی مقدم