نویسنده = سعید طریقی
امکان القای مقاومت در گوجه فرنگی علیه Rhizoctonia solani و برخی مکانیسم های آن

دوره 30، شماره 3، آذر 1395، صفحه 441-448

10.22067/jpp.v30i3.44805

فریبا نیک رفتار؛ پریسا طاهری؛ سعید طریقی


شناسایی مولکولی ویروس موزائیک شلغم (Turnip mosaic virus; TuMV) در خردل کاذب (Herschfeldia incana) از ایران

دوره 29، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 231-237

10.22067/jpp.v29i2.31558

محمد علی سبک خیز خیاط؛ بهروز جعفرپور؛ فرج الله شهریاری احمدی؛ سعید طریقی؛ محمدرضا صفرنژاد


بررسی تنوع بیماری‌زایی و ژنوتیپی باکتری Xanthomonas oryzae pv. oryzae عامل سوختگی باکتریایی برنج

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 23-31

10.22067/jpp.v29i1.24098

مسعود صاحبی؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری؛ مرتضی گلدانی


نخستین بررسی ویروئید پوست پینه‏ای سیب در میزبان‌های سیب و گلابی در ایران و تعیین میزان تنوع ژنتیکی جدایه‏های ایرانی

دوره 28، شماره 3، آذر 1393، صفحه 277-284

10.22067/jpp.v28i3.43538

آرزو یازرلو؛ بهروز جعفرپور؛ مینا کوهی حبیبی؛ سعید طریقی؛ جان دبلیو رندلز