نویسنده = رضا وفایی شوشتری
مطالعه عوامل مؤثر در شکار تله های فرمونی کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller

دوره 30، شماره 3، آذر 1395، صفحه 481-487

10.22067/jpp.v30i3.45250

نوید ناصریان؛ حسین فرازمند؛ آرمان آوندفقیه؛ رضا وفایی شوشتری


گزارش کوتاه پژوهشی( کارایی حشره کشی خاک دیاتومه روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (Col., Tenebrionidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 28، شماره 3، آذر 1393، صفحه 429-433

10.22067/jpp.v28i3.23807

فرشید شخصی زارع؛ حسین فرازمند؛ رضا وفایی شوشتری؛ عارف معروف؛ مهران غزوی