نویسنده = ���������������� ������ ������
ارزیابی تراکم و ویژگی های رویشی علف های هرز برنج (Oryza sativa L.) در کشت تلفیقی برنج، اردک و آزولا (Azolla sp.)

دوره 28، شماره 3، آذر 1393، صفحه 376-386

10.22067/jpp.v28i3.22927

محمد غروی بایگی؛ همت اله پیردشتی؛ ارسطو عباسیان؛ قاسم آقاجانی مازندرانی


تعیین رابطه بانک بذر و گیاهچه علف هرز اویارسلام (Cyperus spp) بر اساس روابط ژئواستاتیک

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 324-332

10.22067/jpp.v27i3.26759

معصومه نعمت پور؛ همت اله پیردشتی؛ محمد یعقوبی خانقاهی