نویسنده = مجتبی حسینی
بررسی بعضی از عوامل اکولوژیکی جوانه‌زنی بذر علف‌هرز قیاق (Sorghum halepense (L.) PERS.)

دوره 31، شماره 3، مهر 1396، صفحه 433-444

10.22067/jpp.v31i3.55442

مهدی مجاب؛ مجتبی حسینی؛ مجید کریمیان کلیشادرخی


مطالعه برخی ویژگی‌های اکولوژیک بر جوانه‌زنی و رشد کنگر ابلق (Silybum marianum (L.) Gaertn)

دوره 31، شماره 2، تیر 1396، صفحه 257-266

10.22067/jpp.v0i0.55114

احسان اله زیدعلی؛ روح اله مرادی؛ عبدالرضا احمدی؛ مجتبی حسینی


بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگرهای آن در مشهد

دوره 30، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 164-173

10.22067/jpp.v30i1.45882

مهناز کیخسروی؛ حسین صادقی نامقی؛ مجتبی حسینی؛ غلامحسین مروج


(مقاله کوتاه پژوهشی) نخستین گزارش سه گونه پشه ی گالزا (Diptera: Cecidomyiidae) از ایران

دوره 28، شماره 2، تیر 1393، صفحه 267-269

10.22067/jpp.v28i2.40421

محمود جغتایی؛ حسین صادقی نامقی؛ مجتبی حسینی


(مقاله کوتاه پژوهشی )گزارش های جدید برای فون قاب بالان شکارگر(Col.: Carabidae) در ایران

دوره 28، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 151-153

10.22067/jpp.v28i1.36055

مجتبی حسینی؛ حسین صادقی نامقی؛ آرزو حیدرزاده


اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذر علف قناری(Phalaris minor Retz.)

دوره 27، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 128-131

10.22067/jpp.v27i1.22171

مسعود کارگر؛ مجتبی حسینی؛ محمد حسن راشد محصل