نویسنده = سیدوحید اسلامی
تعداد مقالات: 19
1. بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در زراعت زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 34، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 457-472

10.22067/jpp.v34i4.86545

طیبه حاجی رضایی؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی؛ مهدی مین باش معینی


3. تأثیر تنش شوری حاصل از آب آبیاری و خاک بر خصوصیات رشدی علف‌هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 257-267

10.22067/jpp.v32i2.61666

نصرت اله کریمی آرپناهی؛ سید وحید اسلامی؛ رحمت اله دهقان خلیلی؛ محمد جواد بابائی زارچ


4. تأثیر آفتاب‌دهی خاک بر کنترل علف‌پشمکی Bromus tectorum L.)) در منطقه بیرجند

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 11-19

10.22067/jpp.v31i4.44074

سید اسماعیل روانگرد؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی


6. بررسی تأثیر تنش خشکی بر رشد و پراکنش علف‌هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-39

10.22067/jpp.v31i1.45715

نصرت اله کریمی آرپناهی؛ سید وحید اسلامی؛ رحمت اله دهقان خلیلی


7. بررسی اثر روش های کاشت پیاز خوراکی (Allium cepa L.) بر خصوصیات رشدی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) تحت سطوح مختلف کود نیتروژن

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 595-609

10.22067/jpp.v30i4.50387

نصرت اله کریمی آرپناهی؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی؛ محمد حسن سیاری


10. تأثیر آفتاب‌دهی خاک روی کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.) در منطقه بیرجند

دوره 29، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 250-258

10.22067/jpp.v29i2.34472

سید اسماعیل روانگرد؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی


12. تأثیر آفتابدهی خاک در کنترل اکوتیپ های مختلف اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)

دوره 28، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 579-588

10.22067/jpp.v28i4.30068

محمد روزخش؛ سید وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی


15. بررسی اثرات کیفیت آب و ماده افزودنی (سولفات آمونیوم) بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391

10.22067/jpp.v26i2.13821

پروین یادگار؛ سید وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی؛ اسکندر زند


17. تأثیر عوامل محیطی بر روی جوانه زنی و سبز شدن سس شرقی (Cuscuta monogyna Vahl)

دوره 25، شماره 1، بهار 1390

10.22067/jpp.v25i1.9598

اسماعیل ابراهیمی؛ سید وحید اسلامی؛ اسکندر زند