نویسنده = ارش راسخ
تعداد مقالات: 6
3. بررسی زیست‌شناسی و دینامیسم جمعیت شپشک استرالیایی Maskell (Hom., Margarodidae) Icerya purchasiدر شمال ایران

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 389-394

10.22067/jpp.v26i4.18424

محمدفاضل حلاجی‌ثانی؛ آرش راسخ؛ سیروس آقاجانزاده


4. بررسی اثر دورکنندگی اسانس اکالیپتوس(Eucalyptus camaldulensis) روی موریانه Microcerotermes diversus

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 408-415

10.22067/jpp.v26i4.18427

الهه شفیعی علویجه؛ بهزاد حبیب پور؛ سعید محرمی پور؛ آرش راسخ