نویسنده = نوازاله صاحبانی
تأثیر آلاینده سرب بر رشد، نمو، تولید و کارآیی تله و ترشح پروتئاز Arthrobotrys oligospora

دوره 28، شماره 3، آذر 1393، صفحه 361-366

10.22067/jpp.v28i3.20852

حدیث مصطفی نژاد؛ نوازاله صاحبانی؛ فاطمه ناصری نصب؛ سارا سیاهپوش


کنترل بیولوژیکی کپک خاکستری و القای پاسخ‌های دفاعی در سیب توسط Saccharomyces cerevisiae

دوره 24، شماره 1، خرداد 1389

10.22067/jpp.v1389i24.3846

فاطمه سادات علوی فرد؛ حسن رضا اعتباریان؛ نوازاله صاحبانی؛ حشمت اله امینیان