نویسنده = ��������������� ����������������
تجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناس

دوره 25، شماره 2، مهر 1390

10.22067/jpp.v25i2.10118

دانیال رضایی؛ غلامحسین حق‌نیا؛ امیر لکزیان؛ محمد حسن زاده خیاط؛ حوریه نصیرلی