نویسنده = محمد حسن صفرعلیزاده
اثر کنترلی ترکیب امواج میکروویو و سرمادهی بر روی حشرات کامل Oryzaephilus surinamensis و Tribolium castaneum

دوره 25، شماره 4، اسفند 1390

10.22067/jpp.v25i4.11859

سمیه قاسم زاده؛ علی اصغر پورمیرزا؛ محمد حسن صفرعلیزاده؛ شبنم عاشوری


شناسایی و تعیین پراکندگی حشرات خانواده‌ی(Heteroptera) Pentatomidaeدر استان آذربایجان غربی

دوره 24، شماره 3، آذر 1389

10.22067/jpp.v24i3.7628

محمد ناطق گلستان؛ محمد حسن صفرعلیزاده؛ علیمراد سرافرازی