نویسنده = ���������� �������������� ����������
شناسائی گونه های پیتیوم و بررسی بیماریزائی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضوی

دوره 25، شماره 1، خرداد 1390

10.22067/jpp.v25i1.9584

سمانه عسکری فرسنگی؛ حمید روحانی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ عباس مکرم حصار