نویسنده = �������� ������ ���������� ��������
بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند (BYV) در مزارع استان خراسان رضوی

دوره 24، شماره 3، آذر 1389

10.22067/jpp.v24i3.7585

عطیه ذبیح نیا مقدم؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ ناهید گرایلی


بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند (BtMV) در مزارع استان خراسان رضوی

دوره 24، شماره 2، شهریور 1389

10.22067/jpp.v24i2.4115

ناهید گرایلی؛ بهروز جعفرپور؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ عطیه ذبیح نیا مقدم