نویسنده = ������������������ ����������
ارزیابی قدرت رقابتی ارقام گندم ( aestivum L. Triticum)

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388

10.22067/jpp.v23i2.2552

علی فربدنیا؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ اسکندر زند؛ قربان نورمحمدی