نویسنده = سید محمود اخوت
مطالعه بیماریزایی جدایه‌های سه گونه پیتیوم بر روی چمن در استان تهران

دوره 24، شماره 1، خرداد 1389

10.22067/jpp.v1389i24.3843

مریم خداشناس رودسری؛ سید محمود اخوت؛ منصوره میرابوالفتحی؛ محسن کافی


تنوع بیماریزایی در قارچ Didymella rabiei، عامل بیماری برق زدگی

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388

10.22067/jpp.v23i2.2550

خشنود نوراللهی؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمدرضا نقوی؛ سید محمود اخوت


مطالعه شدت بیماریزایی و تنوع مولکولی Puccinia striiformis f.sp.tritici (عامل بیماری زنگ زرد گندم) در ایران

دوره 22، شماره 2، فروردین 1387

10.22067/jpp.v22i22.1053

حجت اله ربانی نسب؛ سید محمود اخوت؛ محمد ترابی؛ مهرداد عباسی؛ جواد مظفری