نویسنده = �������������� �������������� ��������
مطالعه بیماریزایی جدایه‌های سه گونه پیتیوم بر روی چمن در استان تهران

دوره 24، شماره 1، خرداد 1389

10.22067/jpp.v1389i24.3843

مریم خداشناس رودسری؛ سید محمود اخوت؛ منصوره میرابوالفتحی؛ محسن کافی