نویسنده = علیرضا کوچکی
فنولوژی، مورفولوژی و عملکرد دو گونه سوروف

دوره 28، شماره 3، مهر 1393، صفحه 346-360

10.22067/jpp.v28i3.43565

المیرا محمدوند؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ عباس شهدی‌کومله


اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت‌ها در مزارع گندم استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی

دوره 26، شماره 2، تیر 1391

10.22067/jpp.v26i2.13812

علیرضا خداشناس؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حسین صادقی نامقی؛ مهدی نصیری محلاتی


بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1389

10.22067/jpp.v1389i24.3841

احسان اله زیدعلی؛ رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ نادر آزادبخت؛ وحید جهانبخش؛ حسن عاقل


اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف‌های هرز و خصوصیات خاک

دوره 23، شماره 2، اسفند 1388

10.22067/jpp.v23i2.2553

ریحانه عسگرپور؛ رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ علی اصغر محمدآبادی