نویسنده = ������������ ������ ������������ ����������
شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در استان خراسان رضوی

دوره 25، شماره 3، آذر 1390

10.22067/jpp.v25i3.10564

وحیده عرفانی پور قاسمی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی


شناسایی چهارگونه نماتد Belonolimid ازمزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی

دوره 24، شماره 4، اسفند 1389

10.22067/jpp.v24i4.8125

وحیده عرفانی پور قاسمی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی