نویسنده = ������������������ ������������������
اثرات شرایط محیطی مختلف بر عملکرد کرم ابریشم Bombyx mori

دوره 22، شماره 2، فروردین 1387

10.22067/jpp.v22i22.1052

معین الدین مواج پور؛ ضیاءالدین میرحسینی؛ مانی غنی‌پور؛ علیرضا صیداوی