نویسنده = سید محمد کاظم تهامی زرندی
همسانه سازی ژن گزارشگر luxAB در باکتریهای بیمارگر گیاهی بومی‌ایران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum

دوره 25، شماره 4، اسفند 1390

10.22067/jpp.v25i4.11864

سارا مستوفی؛ منصور مشرقی؛ معصومه بحرینی؛ فاطمه عروجعلیان؛ پروانه پردلی


بررسی ویروس موزائیک معمولی لوبیا (BCMV) در چند استان کشور و واکنش سه ژنوتیپ لوبیا به آن

دوره 25، شماره 3، آذر 1390

10.22067/jpp.v25i3.10565

مهتاب پیمبری؛ مینا کوهی حبیبی؛ غلامحسین مصاحبی؛ کرامت اله ایزدپناه


تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در آلسترومریا در استان خراسان رضوی

دوره 25، شماره 3، آذر 1390

10.22067/jpp.v25i3.10573

ناصر بیک زاده؛ بهروز جعفرپور؛ حمید روحانی؛ دیک پیترز؛ افشین حسنی مهربان