نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
جلد ۲۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ تأثیر تیمارهای مختلف در شکستن‌خواب و جوانه زنی بذور سس شرقی (Cuscuta monogynaVahl.) و شب بوی صحرایی (Malcolmia africana L.) چکیده   PDF
اسماعیل ابراهیمی , سید وحید اسلامی
جلد ۲۷ شماره ۴ سال ۱۳۹۲ تأثیر دما بر سرعت جوانه زنی دو توده علف شور (Salsola kali L.) بر اساس مدل های رگرسیونی چکیده   PDF
ریحانه عسگرپور , سجاد میجانی , رضا قربانی
جلد۲۹ شماره ۳ سال ۱۳۹۴ تأثیر دما، شوری و عمق کاشت بر جوانه‌زنی بذر و سبزشدن علف هرز مهاجم نیلوفرپیچ (Ipomoea spp.) چکیده   PDF
عطیه کیانی , آسیه سیاهمرگویی , الیاس سلطانی
جلد۳۰ شماره ۲ سال ۱۳۹۵ تأثیر دماهای ثابت و نوساندار، هنگام نگهداری لارو زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae) در دمای پایین چکیده   PDF
حسین ماهی , ارش راسخ , ‍پرویز شیشه بر
جلد۳۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ تأثیر سامانه های مختلف خاک ورزی و تناوب‌های زراعی بر تراکم علف هرز جودره چکیده   PDF   PDF
امیرهوشنگ جلالی , حكمت اسفندیاری
جلد ۲۹ شماره۱ سال ۱۳۹۴ تأثیر غلظت های زیرکشنده کلرتالونیل بر تغییرات وزنی و منابع انرژی سوسک برگخوار سیب‌زمینی Say (Col.: Chrysomelidae) Leptinotarsa decemlineata چکیده   PDF
کبری فتوحی , مرتضی موحدی فاضل , اورنگ کاوسی
جلد۳۰ شماره ۲ سال ۱۳۹۵ تأثیر قارچ های میکوریزایی و علف‌کش ترفلان بر سبز شدن، رشد و درصد کلونیزاسیون ریشه در گیاه شبدر سفید (Trifolium repens L) چکیده   PDF
حسن شهقلی , علی انصوری , حسین قاسم طلایی , حسن مکاریان , محمدرضا اصغری پور
جلد ۲۸ شماره ۲ سال ۱۳۹۳ تأثیر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار Glomus mosseaeو Glomus intraradices روی سطوح مختلف جمعیت نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی چکیده   PDF
فاطمه سهرابی , علی اکبر فدایی تهرانی , یونس رضایی دانش
جلد ۳۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ تأثیر مصرف پیش‌رویشی تعدادی از علف‌کش‌ها‌ی متداول بر روی جمعیت علف‌های‌هرز، خصوصیات رویشی، گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) چکیده   PDF
رضا صدرآبادی حقیقی , محمد بافر قناد طوسی
جلد۳۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ تأثیر مهارکننده های پروتئینی بذر گیاهی بر فعالیت پروتئاز گوارشی شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae) چکیده   PDF
مجتبی اسمعیلی , علیرضا بندانی , قدرت الله صباحی
جلد ۳۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ تأثیر مواد معدنی برگ چهار میزبان مختلف روی زیست شناسی و زنده مانی لاروهای سوسک برگ خوار نارون (Xanthogaleruca luteola Muller) (Coleoptera: Chrysomelidae) چکیده   PDF
هیدی یزدانفر , مهرداد قدس خواه دریایی
جلد۲۹ شماره ۳ سال ۱۳۹۴ تأثیر نوع گیاه پوششی، تاریخ کاشت و نوع مدیریت آن بر ترکیب گونه‌ای علف‌های هرز مزرعه آفتابگردان هیبرید (Helianthus annuus) چکیده   PDF
ماهرخ بلندی عموقین , احمد توبه , محمد تقی آل ابراهیم
جلد۲۸ شماره۳ سال ۱۳۹۳ تأثیر نیترات آمونیم بر بازدارندگی بی‌کربنات سدیم آب مخزن سمپاش در کارآیی علف‌کش‌های گلیفوسیت و نیکوسولفورون روی علف‌های هرز سوروف و گاوپنبه چکیده   PDF
كمال حاج محمدنیا قالی باف , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , اسكندر زند
جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ تأثیر نیتروژن بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز آفتابگردان در منطقه بیرجند چکیده   PDF
افشار آزادبخت , سهراب محمودی , سید وحید اسلامی
جلد ۲۹ شماره۱ سال ۱۳۹۴ تأثیر نیتروژن بر شاخص های رقابت و تحمل پنچ رقم گندم به رقابت علف های هرز چکیده   PDF
حمیدرضا محمددوست چمن آباد , خاطره همتی , مرتضی برمکی
جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵ تأثیر همزیستی قارچ آربسکولار میکوریزا سویه (Glomus intraradice) بر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca. Pers) در کشت گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) چکیده   PDF
مجتبی ظفریان , علی تدین
جلد ۲۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ تأثیر چوب تیمار‌شده با قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae در کنترل موریانه Microcerotermes diversus چکیده   PDF
امیر چراغی , بهزاد حبیب پور , محمد‏سعید مصدق , ویدا مهین پو
جلد ۲۸ شماره۴ سال ۱۳۹۳ تأثیر کدورت آب مخزن سمپاش بر کارآیی مدیریت شیمیایی علف‌های هرز سوروف [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه(Abutilon theophrasti Medicus.) در شرایط گلخانه‌ای چکیده   PDF
كمال حاج محمدنیا قالی باف , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , اسكندر زند
جلد۳۰ شماره ۲ سال ۱۳۹۵ تأثیر کیتوزان بر القاء مقاومت سیستمیک در خیار به بوته میری ناشی از Pythium aphanidermatum چکیده   PDF
سید کاظم صباغ , ابراهیم صباغ , جواد ابخو , فروه السادات مصطفوی
جلد۲۹ شماره ۳ سال ۱۳۹۴ تأثیر گیاهان پوششی سویا و گندم بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد ذرت در شرایط منابع کودی مختلف چکیده   PDF
فهیمه داداشی , فائزه زعفریان , رحمت عباسی , محمدعلی بهمنیار
جلد ۳۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ تأثیرتاریخ های مختلف نشاکاری ارقام مختلف برنج در کنترل کرم ساقه خوار نواری برنج Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) چکیده   PDF
ترانه اسکو , مرتضی نصیری , محسن عمرانی , لیلا زارع
جلد ۲۸ شماره ۲ سال ۱۳۹۳ تاثیر انواع و مقادیر کودهای معدنی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptica) درگوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum چکیده   PDF
کبری اروجی , محمدحسن راشدمحصل , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی
جلد ۲۸ شماره ۲ سال ۱۳۹۳ تاثیر بازدارندگی اسانس‌های موسیر، مریم‌گلی و کرفس‌کوهی روی نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) و استخراج مواد مؤثره آن‌ها چکیده   PDF
عالیه فیضی‌لایین , عصمت مهدیخانی‌مقدم , مجید عزیزی , حمید روحانی
جلد۲۷ شماره ۱ سال ۱۳۹۲ تاثیر تلفیق تراکم بوته، آرایش کاشت وعلف کش نیکوسولفورون درکنترل علف‌های هرز ذرت سیلویی سینگل کراس ۷۰۴ چکیده   PDF
مجتبی ظفریان , رضا صدر آبادی حقیقی
جلد ۲۷ شماره ۴ سال ۱۳۹۲ تاثیر تناوب زراعی و نیتروژن بر میزان آلودگی مزرعه سیب زمینی به علف های هرز چکیده   PDF
حمیدرضا محمددوست چمن آباد , علی اصغری
201 - 225 (389) << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>