نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
جلد۲۸ شماره۳ سال ۱۳۹۳ abstract چکیده   PDF
. .
جلد ۲۸ شماره۴ سال ۱۳۹۳ abstract چکیده   PDF
. .
جلد ۲۹ شماره۱ سال ۱۳۹۴ abstract چکیده   PDF
. .
جلد ۲۹ شماره۲ سال ۱۳۹۴ abstract چکیده   PDF
. .
جلد۲۹ شماره ۳ سال ۱۳۹۴ abstract چکیده   PDF
abstract abیtract
جلد۲۹ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ abstract چکیده   PDF
abstract .
جلد۳۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ اثر آفتاب‏دهی و کود حیوانی در کنترل نماتد سیستی مزارع چغندرقند Heterodera schachtii Schmidt چکیده   PDF
مهدی نصراصفهانی
جلد ۲۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۲ اثر اختلاط علف‌کش‌ کلوپیرالید با سایر علف‌کش‌‌ها روی علف‌های‌هرز و عملکرد ریشه چغندرقند (Beta vulgaris) چکیده   PDF
حمید افضل نیا , علیرضا قائمی , محمد بازوبندی , علیرضا باقری
جلد۲۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ اثر اسانس گندواش روی آنزیم‌های سم زدای کنه دو لکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) چکیده   PDF
مریم مهدوی مقدم , محمد قدمیاری , خلیل طالبی جهرمی , نرگس معماری زاده
جلد ۲۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ اثر برهم‌کنش علف‌های‌هرز، تراکم کاشت و تقسیط نیتروژن بر عملکرد گندم دیم چکیده   PDF
عباسعلی یزدانی , حسین غدیری , سید عبدالرضا کاظمینی
جلد۲۸ شماره۳ سال ۱۳۹۳ اثر تماسی فرمولاسیون های تهیه شده بر مبنای عصاره و اسانس‌های گیاهی روی کنه تارتن دولکه ای چکیده   PDF
نرگس عزیزیان , حمید رضا صراف معیری , اورنگ کاوسی , علیرضا بلند نظر
جلد۳۰ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ اثر تیمارهای شکست خواب بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو گونه علف هرز شنگ (Teragopogon collinus) و خاکشیر (Descurainia sophia) چکیده   PDF
مرضیه مظهری , محمودرضا تدین
جلد۲۷ شماره ۱ سال ۱۳۹۲ اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذر علف قناری(Phalaris minor Retz.) چکیده   PDF
مسعود کارگر , مجتبی حسینی , محمد حسن راشد محصل
جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ اثر جدایه‌هایی از قارچ‌های Trichoderma harzianum و T. virens و باکتریBacillus subtilis در کنترل بیولوژیک نماتد سیستی چغندرقند در شرایط مزرعه چکیده   PDF
عصمت مهدیخانی مقدم , حمید روحانی
جلد ۲۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۲ اثر دزهای کاهش یافته علف‌کش فورام سولفورون و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت (Zea mays L.) و زیست توده علف‌های‌هرز چکیده   PDF
مریم سمائی , مهدی راستگو , محمدحسن راشد محصل , علی قنبری
جلد۳۰ شماره ۲ سال ۱۳۹۵ اثر دما و پتانسیل آب بر جوانه زنی بذر کنجد شیطانی (Cleome viscosa L.): علف هرز مهاجم مزارع سویا استان گلستان چکیده   PDF
محبوبه شیردل , آسیه سیاهمرگویی , معصومه یونس آبادی
جلد۲۷ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ اثر دور کنندگی سیرینول روی لارو و حشرات کاملTribolium castaneum (Herbst) (Col.: Tenebrionidae) و Oryzaephilus surinamensis (L.) (Col.: Cucujidae) با سه روش آزمایشگاهی چکیده   PDF
مجتبی قانع جهرمی , علی اصغر پورمیرزا , محمد حسن صفرعلیزاده
جلد ۲۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ اثر دگر آسیب علف‌هرز ازمک (Cardaria draba) بر خصوصیات جوانه‌زنی بذور رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus) وذرت‌شیرین(Zea mays) چکیده   PDF
مصطفی قبادی , محمدجواد مصطفوی , محسن موحدی دهنوی , ابوطالب رضایی برشنه
جلد۲۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ اثر رقابت تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا چکیده   PDF
مرتضی نورعلیزاده , یحیی ابطالی , اسکندر زند , رضا ولی الله پور
جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ اثر رقابت علف های هرز چاودار (Secale cereale) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم زمستانه(Triticum aestivum L.) چکیده   PDF
بیژن سعادتیان , گودرز احمدوند , فاطمه سلیمانی
جلد ۲۹ شماره۱ سال ۱۳۹۴ اثر روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز و خاک‌ورزی بر مدیریت علف‌های هرز پنبه (Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم چکیده   PDF
محبوبه سردار , محمدعلی بهدانی , سید وحید اسلامی , سهراب محمودی
جلد ۳۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۵ اثر رژیم غذایی بید آرد بر برخی ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید آن، Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae) چکیده   PDF
پریا سلطانی نژاد , اصغر شیروانی , مریم راشکی
جلد۲۸ شماره۳ سال ۱۳۹۳ اثر سطوح مختلف کود دامی بر ترکیب و تنوع علف‌های هرز در کشت مخلوط سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.) چکیده   PDF
قربانعلی اسدی , رضا قربانی , الهام عزیزی
جلد ۲۷ شماره ۴ سال ۱۳۹۲ اثر شوری و درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی، رشد گیاهچه، محتوای سدیم و آب علف‌هرز مهاجم خربزه وحشی چکیده   PDF
سیما سهرابی , علی قنبری , محمدحسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , جاوید قرخلو
جلد۲۷ شماره ۱ سال ۱۳۹۲ اثر شیوه کاشت، تراکم کاشت و میزان علف‌کش نیکوسولفورون روی علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل‌کراس KSC۷۰۴ چکیده   PDF
مجید عباس پور , مجتبی رهنما , محمدحسن هادی زاده , سعید خاوری
26 - 50 (389) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>