نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ شناسایی عامل اصلی پوسیدگی عمومی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالی چکیده   PDF
امید علی عمارلو , حمید روحانی , عصمت مهدیخانی مقدم
جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانه‌زنی علف‌هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola) چکیده   PDF
محمد حسن راشد محصل , ابراهیم کازرونی منفرد , محمد تقی آل ابراهیم
جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ بررسی تأثیر عصاره‏های چند گیاه به همراه ماده ی شوینده علیه سفید بالک پنبه،Bemisia tabaci Gennadius (Homoptera: Aleyrodidae) چکیده   PDF
محمد حسن سرایلو
جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ بررسی کاربرد چند علف‌کش به‌صورت پیش رویشی در کنترل سلمه(Chenopodium album) و تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus) در مزارع سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) چکیده   PDF
محمد تقی آل‌ابراهیم , محمد حسن راشد محصل , استیو ویل کاکسون , محمد علی باغستانی , رضا قربانی
جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ ارزیابی تأثیر روش‌های شیمیایی و غیر شیمیایی در مدیریت علف‌های‌هرز در راستای کاهش مصرف علف‌کش‌ها در چغندرقند چکیده   PDF
میثم زرگر , حسین نجفی , اسکندر زند , فریبا میقانی
جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف‌های هرز بر شاخص های رشدی ارقام مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) چکیده   PDF
ملیحه قنبری مطلق , مهدی راستگو , مجید پوریوسف , جلال صبا
جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ اثر کنترلی ترکیب امواج میکروویو و سرمادهی بر روی حشرات کامل Oryzaephilus surinamensis و Tribolium castaneum چکیده   PDF
سمیه قاسم زاده , علی اصغر پورمیرزا , محمد حسن صفرعلیزاده , شبنم عاشوری
جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ بررسی جوانه‌زنی و خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه‌های نوعی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) تحت تأثیر عصارة آبی حاصل از اندام‌های هوایی چهار گیاه دارویی چکیده   PDF
سید محمد کاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم
جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی چکیده   PDF
زهره مرادی , بهروز جعفرپور , محمد علی سبک خیز
جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ بررسی اثر تلفیقی سالیسیلیک اسید و قارچ Trichoderma harzianum BI بر مقاومت گیاه گوجه فرنگی علیه نماتد گرهزای ریشه Meloidogyne javanica چکیده   PDF
فاطمه ناصری نسب , نوازاله صاحبانی , حسن رضا اعتباریان
جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ همسانه سازی ژن گزارشگر luxAB در باکتریهای بیمارگر گیاهی بومی‌ایران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum چکیده   PDF
سارا مستوفی , منصور مشرقی , معصومه بحرینی , فاطمه عروجعلیان , پروانه پردلی
جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ تأثیر دو روش کنترلی سایه و قطع بر رشد علف های هرز آبزی سراتوفیلوم و میریوفیلوم تحت شرایط آزمایشگاهی چکیده   PDF
(مقاله کوتاه پژوهشی)هانیه توحیدی فرید , یوسف فیلی زاده
جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae)) ( diadema (Latreille, ۱۸۰۹ Anthidium از ایران چکیده   PDF
(مقاله کوتاه پژوهشی)مرتضی راسخ عادل , حسین صادقی نامقی , مجتبی حسینی
جلد ۲۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ ABSTRACT چکیده   PDF
ABSTRACT ABSTRACT
جلد ۳۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ . چکیده   PDF
Abstract Abstract
جلد۲۷ شماره ۱ سال ۱۳۹۲ a چکیده   PDF
abstract abیtract
جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ ABSTRACT چکیده   PDF
ABSTRACT ABSTRACT
جلد ۲۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ ABSTRACT چکیده   PDF
ABSTRACT ABSTRACT
جلد۲۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ abstract چکیده   PDF
abstract abیtract
جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ ABSTRACT چکیده   PDF
ABSTRACT ABSTRACT
جلد۲۷ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ abstract چکیده   PDF
abstract abیtract
جلد ۲۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۲ abstract چکیده   PDF
abstract abیtract
جلد ۲۷ شماره ۴ سال ۱۳۹۲ abstract چکیده   PDF
a a
جلد ۲۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ abstract چکیده   PDF
abstract abیtract
جلد ۲۸ شماره ۲ سال ۱۳۹۳ abstract چکیده   PDF
abstract abیtract
1 - 25 (389) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>