پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تعیین دامنه میزبانی، خالص‌سازی فیزیکوشیمیایی و بررسی سرولوژیکی ویروس S سیب‌زمینی در شمال خراسان حسین زاده حسین زاده , جعفر پور جعفر پور , فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی اثر حشره کشی اسپینوزاد روی حشرات کامل(Herbst) castaneum Tribolium، (L.) Sitophilus oryzae و Oryzaephilus surinamensis (L.) در شرایط آزمایشگاهی صادقی صادقی , پور میرزا پور میرزا چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندرقند (BSBV) در استان خراسان شمالی جعفرپور جعفرپور , سبك‌خیز سبك‌خیز , طبسی نژاد طبسی نژاد چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی اثر کشندگی و دورکنندگی سه حشره کش بر روی زنبور) Aphelinus mali (Haldeman)(Hym.:Aphelinidae صادقی صادقی , پورمیرزا پورمیرزا چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 اثرات شرایط محیطی مختلف بر عملکرد کرم ابریشم Bombyx mori مواج پور مواج پور , میرحسینی میرحسینی , غنی‌پور غنی‌پور , صیداوی صیداوی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 مطالعه شدت بیماریزایی و تنوع مولکولی Puccinia striiformis f.sp.tritici (عامل بیماری زنگ زرد گندم) در ایران ربانی نسب ربانی نسب , اخوت اخوت , ترابی ترابی , عباسی عباسی , مظفری مظفری چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی اثر بقایای علفکش های مصرفی رایج در شالیزارها بر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندران ولی ا... پور ولی ا... پور , راشد محصل راشد محصل , باغستانی باغستانی , لکزیان لکزیان , حسن زاده خیاط حسن زاده خیاط چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 ارزیابی مقاومت ژرم پلاسم خیار نسبت به بیماری سفیدک داخلی کدوئیان ناشی ازPseudoperonospora cubensis رنجبر رنجبر , شهریاری شهریاری , رافضی رافضی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تنوع گونه ای خانواده سیرفیده(Diptera: Syrphidae) در بوم نظام‌های کشاورزی شهرستان نیشابور حسینی حسینی , صادقی نامقی صادقی نامقی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 نماتدهای انگل گیاهی مزارع سبزی کاری اطراف تبریز جباری جباری , نیکنام نیکنام چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 اثردزهای کاهش یافته علف کش کلودینافوپ پروپاژیل بر درصد کنترل یولاف وحشی(Avena ludoviciana) ، عملکرد و درآمد اقتصادی گندمTriticum aestivum)) آرمین آرمین , زند زند , باغستانی باغستانی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی اثرات آللوپاتی آفتابگردان(Helianthus annuus ) بر جوانه زنی و رشد علف‌های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album ) اروجی اروجی , خزاعی خزاعی , راشد محصل راشد محصل , قربانی قربانی , عزیزی عزیزی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های چچم ( Lolium rigidum) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز زند زند , باغستانی باغستانی , دستاران دستاران , عطری عطری , لبافی حسین آبادی لبافی حسین آبادی , خیامی خیامی , پوربیگ پوربیگ چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی گروههای سازگاری میسلیومی (MCG) در جدایه‌ها‌ی Sclerotinia sclerotiorum از مزارع کلزا استان گلستان وكیلی زارج وكیلی زارج , رهنما رهنما چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی ویژگیهای رفتاری زنجرک مولد ترنجبین Poophilus nebulosus Leth روی گیاه خارشتر Alhagi persarum Boiss & Buhse در منطقه تربت جام، استان خراسان رضوی یغمایی یغمایی , كریم پور كریم پور چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در سمپاش ها دانشجو دانشجو , عباسپورفرد عباسپورفرد , آق خانی آق خانی , آرین آرین چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 نقش رقابت برای جذب آهن توسط سودوموناس‌های فلورسنت در کنترل Rhizoctonia solani (Kühn) عامل مرگ گیاهچه لوبیا شریفی شریفی , احمد زاده احمد زاده , شریفی تهرانی شریفی تهرانی , فلاح زاده فلاح زاده چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی کارایی علف‌کش های پس رویشی در کنترل علف‌هرز مرغ (Cynodon dactylon) در چمن مخلوط فضای سبز شهری ذبیح اللهی ذبیح اللهی , باغستانی باغستانی , میرهادی میرهادی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 واکنش تعدادی از ارقام گندم به قارچ Bipolaris sorokiniana عامل پوسیدگی معمولی ریشه سمیعی سمیعی , نیکخواه نیکخواه , زمانی زاده زمانی زاده , رفیعی کرهرودی رفیعی کرهرودی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 معرفی قارچ های بیماریزای اسکلرت دار برنج در استان گیلان جانی پور جانی پور , خداپرست خداپرست , الهی نیا الهی نیا , پاداشت پاداشت چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 شناسایی و تعیین پراکنش ویروس A سیب زمینی در استانهای خراسان شمالی و رضوی با استفاده از آزمونهای سرولوژیکی و مولکولی نقیب زاده نقیب زاده , جعفرپور جعفرپور , فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 شناسایی قارچ Polymyxa betae در ریشه های چغندرقند با استفاده از روش مولکولیRT-PCR در استان خراسان رضوی قارونی کاردانی قارونی کاردانی , جعفرپور جعفرپور , فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار , طبسی نژاد طبسی نژاد چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تأثیر روش کم‌آبیاری بر خسارت ایجاد شده توسط کرم ساقه‌خوار برنج (Chilo suppressalis Walker; Lepidoptera: Crambidae عمواقلی طبری عمواقلی طبری , قهاری قهاری , عرب زاده عرب زاده چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی آستانه تحمل میسلیوم قارچ خوراکی Agaricus bisporus نسبت به بشارت بشارت , ذكایی ذكایی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تغییرات جمعیت لاروهای زمستانگذران پروانه کرم ساقه‌خوار برنج، Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) در شالیزارهای شمال شهرستان آمل در استان مازندران قهاری قهاری , عمواقلی طبری عمواقلی طبری , حاجی‌امیری حاجی‌امیری , ساكنین ساكنین , استوان استوان چکیده
1 الی 25(از مجموع 671 مورد) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>