دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی مقاومت نسبی یازده هیبرید ذرت به کرم ساقه خوار ذرت Ostrinia nubilalis Hb. (Lepidoptera: Pyralidae) در منطقه ی مغان

حجت توکلی; قدیر نوری قنبلانی; جبرائیل رزمجو; مسعود تقی زاده; پرویز شریفی زیوه

ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک

ابراهیم ایزدی دربندی; محمدحسن راشد محصل; قدریه محمودی; معصومه دهقان

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالی

سمیه باعدل; عصمت مهدیخانی مقدم; حمید روحانی

اثرات تاریخ کاشت ارقام سویا (Glycine max L.) و علفکش ها بر روی تراکم گونه ای علف های هرز

رحمان خاکزاد; رضا ولی اله پور; عبدالقیوم قلی پوری; سید ابراهیم نورانی

بررسی اثر دورکنندگی اسانس اکالیپتوس(Eucalyptus camaldulensis) روی موریانه Microcerotermes diversus

الهه شفیعی علویجه; بهزاد حبیب پور; سعید محرمی پور; آرش راسخ

شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدی

علیرضا دهقان; محمد بنایان اول; محمد خواجه حسینی; ابراهیم ایزدی; سجاد میجانی

بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شده

سیده فاطمه فخرراد; ابراهیم ایزدی دربندی; محمدحسن راشد محصل; محمد حسن زاده خیاط; حوریه نصیرلی

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT