نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • بررسی سرولوژیکی و مولکولی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در استان خراسان رضوی  PDF    دانلود : 8406
  سکینه شوشتری ; بهروز جعفرپور ; ماهرخ فلاحتی رستگار 348-354
  بازدید: 1753
  ارزیابی مقاومت نسبی یازده هیبرید ذرت به کرم ساقه خوار ذرت Ostrinia nubilalis Hb. (Lepidoptera: Pyralidae) در منطقه ی مغان  PDF    دانلود : 8120
  حجت توکلی ; قدیر نوری قنبلانی ; جبرائیل رزمجو ; مسعود تقی زاده ; پرویز شریفی زیوه 355-361
  بازدید: 1337
  ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک  PDF    دانلود : 3856
  ابراهیم ایزدی دربندی ; محمدحسن راشد محصل ; قدریه محمودی ; معصومه دهقان 362-369
  بازدید: 860
  شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالی  PDF    دانلود : 4873
  سمیه باعدل ; عصمت مهدیخانی مقدم ; حمید روحانی 370-379
  بازدید: 589
  ارتباط بین دو پدیده تنوع فازی و تشکیل بیوفیلم در سودوموناس‌های فلورسنت و قابلیت آنها در کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم در اثر قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici  PDF    دانلود : 4028
  فائزه باقری ; حمید روحانی ; ماهرخ فلاحتی رستگار ; روح اله صابری ریسه 380-388
  بازدید: 724
  بررسی زیست‌شناسی و دینامیسم جمعیت شپشک استرالیایی Maskell (Hom., Margarodidae) Icerya purchasiدر شمال ایران  PDF    دانلود : 8354
  محمدفاضل حلاجی‌ثانی ; آرش راسخ ; سیروس آقاجانزاده 389-394
  بازدید: 1351
  اثرات تاریخ کاشت ارقام سویا (Glycine max L.) و علفکش ها بر روی تراکم گونه ای علف های هرز  PDF    دانلود : 8312
  رحمان خاکزاد ; رضا ولی اله پور ; عبدالقیوم قلی پوری ; سید ابراهیم نورانی 395-407
  بازدید: 874
  بررسی اثر دورکنندگی اسانس اکالیپتوس(Eucalyptus camaldulensis) روی موریانه Microcerotermes diversus  PDF    دانلود : 7523
  الهه شفیعی علویجه ; بهزاد حبیب پور ; سعید محرمی پور ; آرش راسخ 408-415
  بازدید: 650
  مدیریت کرم ساقه خوارنواری (Chilo suppressalis Walker) روی برنج هیبرید در شالیزار  PDF    دانلود : 5818
  فرزاد مجیدی شیل سر ; علی اکبر عبادی 416-423
  بازدید: 592
  بررسی اثرات غیرکشندگی دو آفت کش هگزافلومرون و اسپیرودایکلوفن روی دموگرافی کفشدوزک Hippodamia variegata(Goeze) با تغذیه از پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer در شرایط آزمایشگاهی  PDF    دانلود : 9171
  نجمه علی‌محمدی داورانی ; محمد امین سمیع ; حمزه ایزدی 424-436
  بازدید: 720
  بررسی وضعیت قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان  PDF    دانلود : 7714
  یونس رضایی دانش 437-449
  بازدید: 833
  مقایسه سمیت تماسی سه فرمولاسیون لامبدا- سی هالوترین روی پوره سن یک سوسری آلمانیBlattella germanica (L.) (Blattaria: Blattellidae)  PDF    دانلود : 4321
  آیدا صبور صادق زاده ; غلامحسین مروج ; سعید هاتفی 450-456
  بازدید: 902
  شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدی  PDF    دانلود : 5622
  علیرضا دهقان ; محمد بنایان اول ; محمد خواجه حسینی ; ابراهیم ایزدی ; سجاد میجانی 457-466
  بازدید: 713
  بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شده  PDF    دانلود : 3491
  سیده فاطمه فخرراد ; ابراهیم ایزدی دربندی ; محمدحسن راشد محصل ; محمد حسن زاده خیاط ; حوریه نصیرلی 467-476
  بازدید: 564
  بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی اندام های علف هرز ازمک (Cardaria draba) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تریتیکاله (Cereal scale)  PDF    دانلود : 7694
  سید جلیل موسوی ; سیدمحسن موسوی نیک 477-485
  بازدید: 753
  (مقاله کوتاه پژوهشی)اولین گزارش زنبور (Hym: Vespidae: Eumeninae) Morawitz, ۱۸۹۵)) Allodynerus dignotus از ایران  PDF    دانلود : 6154
  مریم صالحی فرد ; مهدی مدرس اول ; جوزف گوزن لیتنر 486-488
  بازدید: 602
  (مقاله کوتاه پژوهشی)اولین گزارش خسارت حلزون گیاهچه‌خوارSuccinea putris L. (Mullousca:Pulmonata:Succineidae) از خزانه‌های برنج مازندران  PDF    دانلود : 6503
  مهرداد طبری ; الهام احمدی 489-491
  بازدید: 580
  (مقاله کوتاه پژوهشی) اولین گزارش سه گونه از خانواده (Hym: Chalcidoidea) Pteromalidae از ایران  PDF    دانلود : 5252
  ویدا علی پناه ; جواد ناظمی رفیع ; حسین لطفعلی زاده 492-493
  بازدید: 611
  ABSTRACT  PDF    دانلود : 5438
  ABSTRACT ABSTRACT 43-60
  بازدید: 865