دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 2020 صفحه 348-354 PDF

ارزیابی مقاومت نسبی یازده هیبرید ذرت به کرم ساقه خوار ذرت Ostrinia nubilalis Hb. (Lepidoptera: Pyralidae) در منطقه ی مغان

حجت توکلی; قدیر نوری قنبلانی; جبرائیل رزمجو; مسعود تقی زاده; پرویز شریفی زیوه
تعداد مشاهده : 1445 صفحه 355-361 PDF

ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک

ابراهیم ایزدی دربندی; محمدحسن راشد محصل; قدریه محمودی; معصومه دهقان
تعداد مشاهده : 1063 صفحه 362-369 PDF

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالی

سمیه باعدل; عصمت مهدیخانی مقدم; حمید روحانی
تعداد مشاهده : 695 صفحه 370-379 PDF
تعداد مشاهده : 1498 صفحه 389-394 PDF

اثرات تاریخ کاشت ارقام سویا (Glycine max L.) و علفکش ها بر روی تراکم گونه ای علف های هرز

رحمان خاکزاد; رضا ولی اله پور; عبدالقیوم قلی پوری; سید ابراهیم نورانی
تعداد مشاهده : 1125 صفحه 395-407 PDF

بررسی اثر دورکنندگی اسانس اکالیپتوس(Eucalyptus camaldulensis) روی موریانه Microcerotermes diversus

الهه شفیعی علویجه; بهزاد حبیب پور; سعید محرمی پور; آرش راسخ
تعداد مشاهده : 743 صفحه 408-415 PDF
تعداد مشاهده : 681 صفحه 416-423 PDF

شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدی

علیرضا دهقان; محمد بنایان اول; محمد خواجه حسینی; ابراهیم ایزدی; سجاد میجانی
تعداد مشاهده : 1122 صفحه 457-466 PDF

بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شده

سیده فاطمه فخرراد; ابراهیم ایزدی دربندی; محمدحسن راشد محصل; محمد حسن زاده خیاط; حوریه نصیرلی
تعداد مشاهده : 739 صفحه 467-476 PDF
تعداد مشاهده : 767 صفحه 486-488 PDF
تعداد مشاهده : 693 صفحه 492-493 PDF

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
تعداد مشاهده : 919 صفحه 43-60 PDF