دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 67

ارزیابی مقاومت نسبی یازده هیبرید ذرت به کرم ساقه خوار ذرت Ostrinia nubilalis Hb. (Lepidoptera: Pyralidae) در منطقه ی مغان

حجت توکلی, قدیر نوری قنبلانی, جبرائیل رزمجو, مسعود تقی زاده, پرویز شریفی زیوه
بازدید: 11

ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک

ابراهیم ایزدی دربندی, محمدحسن راشد محصل, قدریه محمودی, معصومه دهقان
بازدید: 156

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزای استان خراسان شمالی

سمیه باعدل, عصمت مهدیخانی مقدم, حمید روحانی
بازدید: 17

اثرات تاریخ کاشت ارقام سویا (Glycine max L.) و علفکش ها بر روی تراکم گونه ای علف های هرز

رحمان خاکزاد, رضا ولی اله پور, عبدالقیوم قلی پوری, سید ابراهیم نورانی
بازدید: 16

بررسی اثر دورکنندگی اسانس اکالیپتوس(Eucalyptus camaldulensis) روی موریانه Microcerotermes diversus

الهه شفیعی علویجه, بهزاد حبیب پور, سعید محرمی پور, آرش راسخ
بازدید: 28

شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدی

علیرضا دهقان, محمد بنایان اول, محمد خواجه حسینی, ابراهیم ایزدی, سجاد میجانی
بازدید: 23

بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شده

سیده فاطمه فخرراد, ابراهیم ایزدی دربندی, محمدحسن راشد محصل, محمد حسن زاده خیاط, حوریه نصیرلی
بازدید: 16
بازدید: 10

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 12