نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • ردیابی آنتی‌بیوتیک فنازین- ۱-کربوکسیلیک اسید در سودوموناس‌های فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم و تاثیرآن در کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره‌گندم  PDF    دانلود : 5067
  سمیه الوانی ; حمید روحانی ; ماهرخ فلاحتی رستگار ; مسعود احمدزاده
  بازدید: 869
  اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت‌ها در مزارع گندم استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی  PDF    دانلود : 3586
  علیرضا خداشناس ; علیرضا کوچکی ; پرویز رضوانی مقدم ; حسین صادقی نامقی ; مهدی نصیری محلاتی
  بازدید: 665
  شناسایی و تغییرات جمعیت عنکبوت‌ها (Arthropoda: Araneae)در مزارع برنج استان مازندران  PDF    دانلود : 5971
  حسن قهاری ; مهرداد طبری
  بازدید: 638
  بررسی اثر عصاره آبی مریم‌گلی (Salvia officinalis) و درمنه (Artemisia sieberi) روی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus)  PDF    دانلود : 5573
  علیرضا پیرزاد ; وحید قاسمیان ; رئوف سید شریفی ; محمد صدقی ; هاشم هادی
  بازدید: 769
  اثر برهم‌کنش علف‌های‌هرز، تراکم کاشت و تقسیط نیتروژن بر عملکرد گندم دیم  PDF    دانلود : 7078
  عباسعلی یزدانی ; حسین غدیری ; سید عبدالرضا کاظمینی
  بازدید: 686
  تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه های پراکنش علف‌های هرز  PDF    دانلود : 3576
  فرشته صفری ; محمد بنایان اول ; محمد حسن راشد محصل
  بازدید: 736
  ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه‌های استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی با الایزا و پی‌سی‌آر  PDF    دانلود : 3884
  مهناز آشنایی ; بهروز جعفرپور ; سعید ملک زاده شفارودی ; امین میرشمسی کاخکی ; زینب حیدری‌نیا
  بازدید: 607
  تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و علف های هرز بر شاخص های رشدی سویا (Glycine max L.)  PDF    دانلود : 3870
  مینا ابراهیمی ; مجید پوریوسف ; مهدی راستگو ; جلال صبا
  بازدید: 679
  تأثیر تیمارهای مختلف در شکستن‌خواب و جوانه زنی بذور سس شرقی (Cuscuta monogynaVahl.) و شب بوی صحرایی (Malcolmia africana L.)  PDF    دانلود : 6856
  اسماعیل ابراهیمی ; سید وحید اسلامی
  بازدید: 637
  بررسی اثرات کیفیت آب و ماده افزودنی (سولفات آمونیوم) بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز  بدون عنوان    دانلود : 1342 PDF    دانلود : 6552
  پروین یادگار خسرویه ; سید وحید اسلامی ; مجید جامی الاحمدی ; اسکندر زند
  بازدید: 778
  تأثیر چوب تیمار‌شده با قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae در کنترل موریانه Microcerotermes diversus  PDF    دانلود : 7220
  امیر چراغی ; بهزاد حبیب پور ; محمد‏سعید مصدق ; ویدا مهین پو
  بازدید: 1595
  تله‎ فراگیر: رویکردی جدید در کنترل جوندگان مضر  PDF    دانلود : 3801
  حامد بنازاده ; غلامحسین مروج
  بازدید: 701
  ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گونه های روغنی Brassica نسبت به شته خردل Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae) در شرایط گلخانه ای  PDF    دانلود : 3962
  سمانه رودپشتی ; غلامحسین مروج ; مجتبی حسینی
  بازدید: 638
  اولین گزارش Endaphis perfidus Keiffer (Diptera: Cecidomyiidae) به‌عنوان پارازیتوئید داخلی شته انار (Aphis punicae Pass.) در ایران  PDF    دانلود : 3514
  ( مقاله کوتاه)حسین صادقی نامقی ; مجتبی حسینی ; نجیبه‌ جلالی مقدم
  بازدید: 645
  ABSTRACT  PDF    دانلود : 5411
  ABSTRACT ABSTRACT
  بازدید: 873