دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت‌ها در مزارع گندم استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی

علیرضا خداشناس; علیرضا کوچکی; پرویز رضوانی مقدم; حسین صادقی نامقی; مهدی نصیری محلاتی

ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه‌های استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی با الایزا و پی‌سی‌آر

مهناز آشنایی; بهروز جعفرپور; سعید ملک زاده شفارودی; امین میرشمسی کاخکی; زینب حیدری‌نیا

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT