دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت‌ها در مزارع گندم استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی

علیرضا خداشناس; علیرضا کوچکی; پرویز رضوانی مقدم; حسین صادقی نامقی; مهدی نصیری محلاتی
تعداد مشاهده : 809 PDF
تعداد مشاهده : 916 PDF
تعداد مشاهده : 725 PDF

تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه های پراکنش علف‌های هرز

فرشته صفری; محمد بنایان اول; محمد حسن راشد محصل
تعداد مشاهده : 904 PDF

ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه‌های استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی با الایزا و پی‌سی‌آر

مهناز آشنایی; بهروز جعفرپور; سعید ملک زاده شفارودی; امین میرشمسی کاخکی; زینب حیدری‌نیا
تعداد مشاهده : 734 PDF

تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و علف های هرز بر شاخص های رشدی سویا (Glycine max L.)

مینا ابراهیمی; مجید پوریوسف; مهدی راستگو; جلال صبا
تعداد مشاهده : 817 PDF

بررسی اثرات کیفیت آب و ماده افزودنی (سولفات آمونیوم) بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز

پروین یادگار خسرویه; سید وحید اسلامی; مجید جامی الاحمدی; اسکندر زند
تعداد مشاهده : 1775 PDF
تعداد مشاهده : 776 PDF
تعداد مشاهده : 717 PDF

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
تعداد مشاهده : 928 PDF