دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 753 PDF
تعداد مشاهده : 1659 PDF
تعداد مشاهده : 862 PDF
تعداد مشاهده : 703 PDF

تفکیک گونه های مهاجم علف هرز آبزی مریافیلوم (Myriophyllum spp.) از خویشاوندان بومی آن با استفاده از بارکدگذاری DNA

رباب قهرمان زاده; سید حسن مرعشی; کلمنس ون دی ویل; سعید ملک زاده; فرج ا... شهریاری; رنه اسمالدرز
تعداد مشاهده : 716 PDF
تعداد مشاهده : 606 PDF

بررسی ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) در استان خراسان رضوی

(مقاله کوتاه پژوهشی)بهروز جعفرپور; محمدعلی سبك‌خیز
تعداد مشاهده : 760 PDF

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
تعداد مشاهده : 902 PDF