نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • شناسایی عامل اصلی پوسیدگی عمومی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالی  PDF    دانلود : 4107
  امید علی عمارلو ; حمید روحانی ; عصمت مهدیخانی مقدم
  بازدید: 1003
  بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانه‌زنی علف‌هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola)  PDF    دانلود : 5754
  محمد حسن راشد محصل ; ابراهیم کازرونی منفرد ; محمد تقی آل ابراهیم
  بازدید: 1840
  بررسی تأثیر عصاره‏های چند گیاه به همراه ماده ی شوینده علیه سفید بالک پنبه،Bemisia tabaci Gennadius (Homoptera: Aleyrodidae)  PDF    دانلود : 5738
  محمد حسن سرایلو
  بازدید: 1152
  بررسی کاربرد چند علف‌کش به‌صورت پیش رویشی در کنترل سلمه(Chenopodium album) و تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus) در مزارع سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)  PDF    دانلود : 5061
  محمد تقی آل‌ابراهیم ; محمد حسن راشد محصل ; استیو ویل کاکسون ; محمد علی باغستانی ; رضا قربانی
  بازدید: 1146
  ارزیابی تأثیر روش‌های شیمیایی و غیر شیمیایی در مدیریت علف‌های‌هرز در راستای کاهش مصرف علف‌کش‌ها در چغندرقند  PDF    دانلود : 5223
  میثم زرگر ; حسین نجفی ; اسکندر زند ; فریبا میقانی
  بازدید: 1132
  تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف‌های هرز بر شاخص های رشدی ارقام مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)  PDF    دانلود : 3618
  ملیحه قنبری مطلق ; مهدی راستگو ; مجید پوریوسف ; جلال صبا
  بازدید: 1163
  اثر کنترلی ترکیب امواج میکروویو و سرمادهی بر روی حشرات کامل Oryzaephilus surinamensis و Tribolium castaneum  PDF    دانلود : 4793
  سمیه قاسم زاده ; علی اصغر پورمیرزا ; محمد حسن صفرعلیزاده ; شبنم عاشوری
  بازدید: 1152
  بررسی جوانه‌زنی و خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه‌های نوعی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) تحت تأثیر عصارة آبی حاصل از اندام‌های هوایی چهار گیاه دارویی  PDF    دانلود : 3567
  سید محمد کاظم تهامی زرندی ; پرویز رضوانی مقدم
  بازدید: 1221
  تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی  PDF    دانلود : 3731
  زهره مرادی ; بهروز جعفرپور ; محمد علی سبک خیز
  بازدید: 1057
  بررسی اثر تلفیقی سالیسیلیک اسید و قارچ Trichoderma harzianum BI بر مقاومت گیاه گوجه فرنگی علیه نماتد گرهزای ریشه Meloidogyne javanica  PDF    دانلود : 5132
  فاطمه ناصری نسب ; نوازاله صاحبانی ; حسن رضا اعتباریان
  بازدید: 1049
  همسانه سازی ژن گزارشگر luxAB در باکتریهای بیمارگر گیاهی بومی‌ایران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum  PDF    دانلود : 4443
  سارا مستوفی ; منصور مشرقی ; معصومه بحرینی ; فاطمه عروجعلیان ; پروانه پردلی
  بازدید: 1201
  تأثیر دو روش کنترلی سایه و قطع بر رشد علف های هرز آبزی سراتوفیلوم و میریوفیلوم تحت شرایط آزمایشگاهی  PDF    دانلود : 5640
  (مقاله کوتاه پژوهشی)هانیه توحیدی فرید ; یوسف فیلی زاده
  بازدید: 1153
  اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae)) ( diadema (Latreille, ۱۸۰۹ Anthidium از ایران  PDF    دانلود : 3621
  (مقاله کوتاه پژوهشی)مرتضی راسخ عادل ; حسین صادقی نامقی ; مجتبی حسینی
  بازدید: 1049
  ABSTRACT  PDF    دانلود : 5451
  ABSTRACT ABSTRACT
  بازدید: 940