دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

شناسایی عامل اصلی پوسیدگی عمومی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالی

امید علی عمارلو; حمید روحانی; عصمت مهدیخانی مقدم
تعداد مشاهده : 1176 PDF

بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانه‌زنی علف‌هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola)

محمد حسن راشد محصل; ابراهیم کازرونی منفرد; محمد تقی آل ابراهیم
تعداد مشاهده : 2033 PDF

بررسی کاربرد چند علف‌کش به‌صورت پیش رویشی در کنترل سلمه(Chenopodium album) و تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus) در مزارع سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)

محمد تقی آل‌ابراهیم; محمد حسن راشد محصل; استیو ویل کاکسون; محمد علی باغستانی; رضا قربانی
تعداد مشاهده : 1255 PDF
تعداد مشاهده : 1341 PDF

اثر کنترلی ترکیب امواج میکروویو و سرمادهی بر روی حشرات کامل Oryzaephilus surinamensis و Tribolium castaneum

سمیه قاسم زاده; علی اصغر پورمیرزا; محمد حسن صفرعلیزاده; شبنم عاشوری
تعداد مشاهده : 1342 PDF

همسانه سازی ژن گزارشگر luxAB در باکتریهای بیمارگر گیاهی بومی‌ایران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum

سارا مستوفی; منصور مشرقی; معصومه بحرینی; فاطمه عروجعلیان; پروانه پردلی
تعداد مشاهده : 1480 PDF
تعداد مشاهده : 1352 PDF

اولین گزارش زنبور گرده‌افشان Hym.: Megachilidae)) ( diadema (Latreille, 1809 Anthidium از ایران

(مقاله کوتاه پژوهشی)مرتضی راسخ عادل; حسین صادقی نامقی; مجتبی حسینی
تعداد مشاهده : 1155 PDF

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
تعداد مشاهده : 993 PDF