دریافت نسخه XML این شماره

تغییرات فصلی جمعیت شته سبز هلو Myzus persicae Sulzer(Hom., Aphididae) روی تعدادی از ارقام متداول سیب زمینی در اردبیل

لیلا متقی نیا; قدیر نوری قنبلانی; جبرائیل رزمجو; هوشنگ رفیعی دستجردی
تعداد مشاهده : 922 PDF

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در استان خراسان رضوی

وحیده عرفانی پور قاسمی; عصمت مهدیخانی مقدم; حمید روحانی
تعداد مشاهده : 674 PDF

بررسی ویروس موزائیک معمولی لوبیا (BCMV) در چند استان کشور و واکنش سه ژنوتیپ لوبیا به آن

مهتاب پیمبری; مینا كوهی حبیبی; غلامحسین مصاحبی; كرامت اله ایزدپناه
تعداد مشاهده : 885 PDF
تعداد مشاهده : 599 PDF

تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در آلسترومریا در استان خراسان رضوی

ناصر بیک زاده; بهروز جعفرپور; حمید روحانی; دیک پیترز; افشین حسنی مهربان
تعداد مشاهده : 772 PDF

شناسایی مگس های میوه جنس Tephritis Latreille, 1804 (Diptera: Tephritidae) منطقه عجب شیر (استان آذربایجان شرقی)

( مقاله کوتاه پژوهشی )یاسر قراجه داغی; صمد خاقانی نیا; رضا فرشباف پورآباد; ابراهیم زرقانی
تعداد مشاهده : 673 PDF

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
تعداد مشاهده : 508 PDF